پلن ها

Plan 1

 • 25 نفر
 • 5 گیگ
 • .ir
 • آلمان
 • آخرین ورژن
 • Yes
 • تضمینی
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • 40تومان
 • 4تومان
 • سفارش

Plan 2

 • 40 نفر
 • 5 گیگ
 • .ir
 • آلمان
 • آخرین ورژن
 • Yes
 • تضمینی
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • 47تومان
 • 7تومان
 • سفارش

Plan 3

 • 80 نفر
 • 5 گیگ
 • .ir
 • آلمان
 • آخرین ورژن
 • Yes
 • تضمینی
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • 70تومان
 • 25تومان
 • سفارش

Plan 4

 • 150 نفر
 • 10 گیگ
 • .ir
 • آلمان
 • آخرین ورژن
 • Yes
 • تضمینی
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • 100تومان
 • 54تومان
 • سفارش

انتقال چت روم

 • به انتخاب مشتری
 • 5 گیگ
 • No
 • آلمان
 • آخرین ورژن
 • No
 • تضمینی
 • Yes
 • Yes
 • Yes
 • رایگان
 • هزینه تعریف شده
 • سفارش

پلن های هاست

 • 20 نفره
 • 40 نفره
 • 50 نفره
 • 60 نفره
 • 70 نفره
 • 80 نفره
 • 90 نفره
 • 100 نفره
 • 150 نفره
 • 200 نفره
 • 250 نفره
 • 300 نفره
 • 400 نفره
 • 500 نفره
 • 600 نفره
 • 700 نفره
 • 800 نفره
 • 900 نفره
 • 1000 نفره

تعرفه ی هاست

 • 4,000 تومان
 • 7,000 تومان
 • 14,000 تومان
 • 23,000 تومان
 • 35,000 تومان
 • 45,000 تومان
 • 53,000 تومان
 • 65,000 تومان
 • 95,000 تومان
 • 150,000 تومان
 • 200,000 تومان
 • 230,000 تومان
 • 310,000 تومان
 • 340,000 تومان
 • 360,000 تومان
 • 380,000 تومان
 • 400,000 تومان
 • 415,000 تومان
 • 430,000 تومان

_______

_______

_______

_______

Publish by : mahtarh